Blog > Komentarze do wpisu
W 100-lecie światowego dnia kobiet

Przypomnijmy sobie dlaczego 100 lat temu ustanowiono ósmy marca – międzynarodowym dniem kobiet?

Po to, aby uczcić pamięć ofiar krwawo stłumionego strajku robotnic, które w Nowym Yorku w fabryce bawełny domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni.

Minęło 100 lat i mówimy dziś dokładnie to samo:

PRECZ Z WYZYSKIEM KOBIET!

Intensyfikacja pracy, obowiązki domowe, które nadal spadają głównie na kobiety, śmieciowe płace, z których trudno się utrzymać, a co dopiero wykarmić dzieci, pogłębiające się ubóstwo społeczeństwa – to problemy ciągle zamiatane pod dywan. Czy my jesteśmy niewidzialne?! Chcemy godnie żyć! Nie martwiąc się o to, co z nami będzie, bo wszystkim nam zagraża nędza! A biedni nie mają reprezentantów, dlatego stoimy tu dziś sprzeciwiając się ignorancji ze strony władzy!

Domagamy się uchwalenia ustawy o równym traktowaniu oraz powołania niezależnego urzędu do spraw równego traktowania.

Żądamy monitorowania gwarantowanej w kodeksie pracy równości w warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia poprzez wprowadzenie obowiązku monitorowania równości w przedsiębiorstwach (tworzenie i realizowanie przez firmy równościowych programów naprawczych) oraz wspierania kampanii edukujących pracodawców.

Domagamy się traktowania sfeminizowanych zawodów na równi z innymi grupami zawodowymi, co jest niezbędne dla realizacji zagwarantowanej w Konstytucji równości kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym.

Żądamy wydłużenia urlopu ojcowskiego do co najmniej 6 tygodni.

Konieczne jest zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, aby kobiety mogły łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Potrzebna jest ustawa o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która m.in. ułatwiałaby zakładanie żłobków (mających obecnie status zakładów opieki zdrowotnej) i powoływałaby nowe formy opiekuńczo-wychowawcze, jak kluby dziecięce czy dzienny opiekun zatrudniany przez gminę.

Domagamy się realnych oraz nowoczesnych sposobów aktywizacji zawodowej kobiet, a także ochrony kobiet w wieku przedemerytalnym.

Żądamy instrumentów prawnych służących skutecznej egzekucji alimentów. Konieczne jest także podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.

Domagamy się szczegółowego zbadania zjawiska ubóstwa w Polsce w podziałem na płeć, jego przyczyn oraz stworzenia instytucjonalnych programów zaradczych i pomocowych.

 

CHCEMY CAŁEJ PENSJI I POŁOWY WŁADZY!

wtorek, 09 marca 2010, ciotka_zofia

Polecane wpisy